otrdiena, 2014. gada 22. aprīlis

interesanti
Lietas, no kurām jāatbrīvojas...
Māja- tā ir cilvēka dvēseles un miesas projekcija. Viss, kas atrodas mājā tā vai citādi ir saistīts ar mūsu zemapziņu, vēlmēm un nākotni. Un ne katra lieta, kas atrodas mājā, ir laba un var nest veiksmi; diemžēl ir lietas, kas darbojas tieši pretēji. Tāpēc veiciet nelielu sava mājokļa inventarizāciju un bez jebkādas nožēlas atbrīvojieties no tām lietām, kas bojā mājas un jūsu enerģētiku.
Veci apavi un apģērbs
No apaviem vēlams atbrīvoties, tiklīdz tie ir novalkājušies vai noplīsuši. Arī no novalkātām mājas čībiņām. Tas pats attiecas uz apģērbu. Nevajag māju pārvērst vecu novalkātu lietu noliktavā- tās pievelk sliktu enerģiju un pat traucē pārmaiņām. Fen šui speciālisti pat apgalvo, ka vecas lietas neļauj sievietēm atbrīvoties no liekajiem kilogramiem un ienes dzīvē nemieru un apjukumu. Protams, ne visu uzreiz jāmet laukā, taču iztīrīt savus drēbju skapjus nenāks par ļaunu.
Ieplīsuši trauki
Atsevišķa saruna ir trauki. Tāda nu ir tā mūsu mentalitāte- ieplīsušus traukus mest laukā ir žēl, tāpat kā lietot labos arī žēl. Skaistos traukus lielākā daļa no mums novieto plauktos, bet sliktos lieto ikdienā. Un tad brīnāmies, kāpēc ir problēmas ar veselību un personīgajā dzīvē piemeklē dažādas nepatikšanas? Patiesībā plaisas traukos rada plaisas mūsu liktenī. Un tā nepavisam nav mistika. Trauki simbolizē ģimeni, mājīgumu, pārticību. Un ja trauki, ko lietojat, ir ieplaisājuši, tad zemapziņā nemanot, noskaņojam sevi uz neveiksmi. Tāpēc netaupiet skaistas servīzes tikai viesiem un svētku reizēm.
Kāpelējoši istabas augi
Ja mājās ir zaļojoši augi, tas ir labi, taču svarīgi, lai tie nebūtu kāpelējoši. Kāpelējošie augi piesaista mājai dažādas slimības. Ja tomēr vēlaties tos audzēt, tad tikai mājas ārpusē- tur tie ir pat ieteicami, jo aizsargā māju no nepatikšanām un ļaunas acs.
Sausas smilgas un kalmes
Daudzām sievietēm patīk izdaiļot savu mājokli ar sausām krāsainām kalmēm vai smilgām. Bet mūsu senči uzskatīja, kas tās var piesaukt nelaimi. Ir milzum daudz dažādu augu, ar kuriem drīkst rotāt un aromatizēt māju. Svaigi augi uzlabo enerģētiku, palīdz atbrīvoties no slimībām un dāvā labu garastāvokli Tāpēc nomainiet smilgas pret dzīviem augiem, bet skuju koku zariņus nesiet mājās tikai ziemas mēnešos- tādā veidā jums nekad netrūks pozitīvās enerģijas.
Kā noteikt, vai konkrēta lieta jums ir labvēlīga

Šīs ir tikai dažas lietas, no kurām atbrīvojoties, jūs krietni uzlabosiet sava mājokļa enerģētisko lauku. Jūs arī patstāvīgi varat noteikt lietu nevajadzīgumu.. To dara sekojoši: pieejiet pie katras konkrētas lietas un pamēģiniet parunāt ar to par saviem priekiem un bēdām. Ja jums tajā brīdī kļūst neomulīgi- šī lieta nav jūsu. Savukārt, ja sajūtaties labāk, tātad konkrētā lieta ir uzlādējusies ar jūsu enerģiju un spēj pasargāt jūsu māju no ļaunuma.

otrdiena, 2014. gada 8. aprīlis

Veselība Aprīlī.

As­tro­me­di­cī­nā lie­la no­zī­me ir tā dē­vē­ta­jam die­nas fo­nam – kā­dā zo­di­aka zī­mē at­ro­das Mē­ness. Kat­ra cil­vē­ka ķer­me­ņa zo­na as­tro­lo­ģi­jā at­ro­das kā­das zo­di­aka zī­mes pār­val­dī­bā, un sa­ska­ņā ar te­ori­ju – kon­krē­ta­jās die­nās ju­tī­gā­kas kļūst tās ķer­me­ņa zo­nas, par ku­rām «at­bil­dī­ga­jā» zo­di­aka zī­mē Mē­ness at­ro­das.

Mē­ness Aunā – 
no 26.04. plkst. 13.00 līdz 28.04. plkst. 17.23
Ne­bū­tu vē­lams veikt me­di­cī­nis­kas ma­ni­pu­lā­ci­jas gal­vas zo­nā: sma­dze­ņu, ner­vu sis­tē­mas, acu, ausu, de­gu­na, mē­les, mu­tes augš­da­ļas un zo­da ra­jo­nā. Tā­pat arī ne­va­ja­dzē­tu plā­not zob­ār­sta ap­mek­lē­ju­mu, it īpa­ši tad, ja zobs jā­rauj vai pa­re­dzē­tas sa­rež­ģī­tas un sma­gas dar­bī­bas (pie­mē­ram, sa­ga­ta­vo­ša­nās pro­te­zē­ša­nas dar­biem u.tml.).
Mē­ness Vēr­sī – 
no 28.04. plkst. 17.23 līdz 30.04. plkst. 23.55
Nav ie­tei­ca­mi me­di­cī­nis­ki pa­sā­ku­mi, kas skar kak­lu, skaus­tu, bal­se­ni, man­de­les, apakš­žok­li, en­do­krī­no sis­tē­mu un ba­rī­bas va­du. Ne­plā­no­jiet zob­ār­sta ap­mek­lē­ju­mu.
Mē­ness Dvī­ņos – 
no 30.04. plkst. 23.55 līdz 3.05. plkst. 9.13
Ne­ie­plā­no­jiet me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus, kas sais­tās ar tra­he­jām, bron­hiem, plau­šām, ner­vu sis­tē­mu, kā arī ar ple­ciem, priekš­ple­ciem un ro­ku pirk­stiem.
Mē­ness Lau­vā – no 8.04. plkst. 12.50 līdz 11.04. plkst. 1.07
Ne­va­ja­dzē­tu plā­not me­di­cī­nis­kas dar­bī­bas un ope­rā­ci­jas, kas sais­tās ar sir­di, asins­va­diem, dia­frag­mu, lie­su.
Mē­ness Jau­na­vā – no 11.04. plkst. 1.07 līdz 13.04. plkst. 11.33
Ju­tī­gās zo­nas: gre­mo­ša­nas or­gā­ni, ak­lā zar­na, tie­vās zar­nas, ak­nas, aiz­kuņ­ģa dzie­dze­ris, vē­der­plē­ve, lie­sa.
Mē­ness Sva­ros – no 13.04. plkst. 11.33 līdz 15.04. plkst. 19.20
Ne­va­ja­dzē­tu me­di­cī­nis­kas dar­bī­bas sais­tī­bā ar nie­rēm, urīn­pūs­li, dzie­dze­ru sis­tē­mu, virs­nie­ru dzie­dze­ri, en­do­krī­no un ner­vu sis­tē­mu.
Mē­ness Skor­pi­onā – no 15.04. plkst. 19.20 līdz 18.04. plkst. 0.43
Nav vē­la­ma me­di­cī­nis­ka ie­jauk­ša­nās šā­dos or­gā­nos un zo­nās: dzi­mum­or­gā­ni, urīn­va­di, res­nā zar­na, sēkl­va­di, nie­ru bļo­di­ņas, ak­lā zar­na.
Mē­ness Strēl­nie­kā – no 18.04. plkst. 0.43 līdz 20.04. plkst. 4.27
Ne­plā­no­jiet me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus sais­tī­bā ar ak­nām un žults­pūs­li. Ju­tī­gās zo­nas: augš­stil­bi, kā­jas, cis­kas, gur­ni, sē­žam­vie­ta, mus­ku­la­tū­ra, ner­vu sis­tē­ma, ar­tē­ri­jas. Ne­bū­tu vē­lams plā­not pro­ce­dū­ras, kas sais­tās ar asins pār­lie­ša­nu.
Mē­ness Me­žā­zī – no 20.04. plkst. 4.27 līdz 22.04. plkst. 7.18
Ne­va­ja­dzē­tu dar­bī­bas sais­tī­bā ar kau­lu sis­tē­mu, nav vē­la­mas pro­ce­dū­ras sais­tī­bā ar žults­pūs­li. Jā­sar­gā ce­ļi, lo­cī­ta­vas, kau­lusis­tē­mas ner­vi. Ne­va­ja­dzē­tu plā­not zob­ār­sta ap­mek­lē­ju­mu.
Mē­ness Ūdens­vī­rā – no 22.04. plkst. 7.18 līdz 24.04. plkst. 9.55
Ne­plā­no­jiet pro­ce­dū­ras, kas skar apakš­stil­bus, lie­la kau­lus, kā­ju ik­rus. Ne­bū­tu vē­lams aiz­skart ak­lo zar­nu, gal­vas sma­dze­nes, ner­vu sis­tē­mu un or­gā­nus, kas sais­tās ar asins­spie­die­nu.
Mē­ness Zi­vīs – no 24.04. plkst. 9.55 līdz 26.04. plkst. 13.00
Ne­va­jag me­di­cī­nis­kās ma­ni­pu­lā­ci­jas, kas skar ma­ņu or­gā­nus, lim­fā­tis­ko un en­do­krī­no sis­tē­mu, ak­nas, pē­das, cīp­slas, sai­tes, plau­šas.

IE­VĒ­RO!
Piln­mē­ne­sī ne­va­ja­dzē­tu ie­plā­not ope­rā­ci­jas, jo tad brū­ces slik­ti dzīst. Arī jauns un augošs Mē­ness nav pie­mē­rots ķi­rur­ģis­kām dar­bī­bām.
Jauns un augošs Mē­ness ir: 30.03. plkst. 21.45 – 15.04. plkst. 10.42 un 29.04. plkst. 9.14 – 14.05. plkst. 22.16
Piln­mē­ness: 15.04. plkst. 10.42 – 22.04. plkst. 10.52 

Praktiskā astroloģija


svētdiena, 2014. gada 9. marts

Ūdens masāža rokāmПростая в исполнении и очень эффективная процедура, нужно только найти 5-10 минут времени!
1. Массаж рук восстанавливает силу и работоспособность уставших мышц после продолжительной и физической нагрузки и укрепляет связки и суставы рук.

2. Улучшает заживление мягких тканей после травм, снижая отеки и боли.

3. Способен улучшить кровообращение и обмен веществ в тканях рук и в организме в целом.

4. Очень эффективное средство для укрепления сердца и предотвращения его заболеваний.

5. На кисти присутствует множество точек с рефлекторными клетками, поэтому эффект от массажа положительно скажется на самочувствии, независимо от возраста.

* Начинают массаж рук как правило от кисти постепенно обливая наружную сторону до плеча и обратно возвращаются назад, но уже обливая руку водой с внутренней стороны. Лучше если вы будете это делать с помощью душа приятной теплой умеренной силы струи воды.

* Следует помнить, что после массажа нужно смазать руки специальной водой. Приготовить ее не сложно:
возьмите равные пропорции розовой воды и глицерина, добавьте всего 10 капель нашатырного спирта. Пусть этот флакончик постоянно стоит на умывальнике.


gudrības no neta

sestdiena, 2014. gada 1. marts

par Karmu

         Ir tikai divi veidi, kā dzīvot: viens - dzīvot, it kā viss būtu brīnums; otrs - it kā brīnumu vispār nebūtu.

                                                                                                                                 
Alberts Einšteins 
... nebeigsim brīnīties !   

Mēs esam dvēseles un dzīvojam mūžīgi, ik pa laikam    nomainot ķermeņus.

Karma ir izveidota no divām sastāvdaļām, ja to sapratīsiet, tad sapratīsiet likteņa darbību. Likteņa, karmas jēgu, būtību. Liktenis sastāv no divām sastāvdaļām, precīzāk  no vienas – no emocijām. Galvenās bāzes  emocijas ir dusmas, bailes, skumjas, kauns (vai vainas sajūta).   Karma mūsos ierakstīta emociju veidā. Visas labās emocijas mūsos ierakstītas mīlestības, iedvesnas formā. Labu karmu iegūstam palīdzot citām dzīvām radībām piepildīt viņu vēlmes pēc laimes un atbrīvojot viņus no ciešanām. Visas sliktās emocijas mūsos ierakstītas kā nolādējums no citām dzīvām radībām.  Sliktu karmu iegūstam traucējot,neļaujot citiem būt laimīgiem, sagādājot ciešanas, tā arī rodas nolādējumi.  Vieni no lielākajiem negatīvajiem pārdzīvojumiem ir tad, ja kāds liek šķēršļus mūsu laimei. Ja kāda dzīvā būtne ir izcietus kādas no smagajām emocijām, pie kurām vainīgi esam bijuši mēs, psihe starp šīm divām būtnēm savienojas. Un nav pat svarīgi vai šī dzīvā būtne ir bijis cilvēks, dzīvnieks vai kāda cita dzīva radība. Šī dzīvā būtne savieno savu psihi ar mūsējo šausmīgos pārdzīvojumos, bailēs, izmisumā. Viņa pārdzīvoto emociju psihiskais spēks pāriet mūsos. Tā mēs iegūstam sliktu karmu. Ja kāds mūsu dēļ jūt skumjas, tas pāriet mūsos, ja kāds jūt dusmas tas pāriet mūsos, ja bailes, tas pāriet mūsos, ja kaunu, vainas sajūtu, tas pāriet mūsos. Ja ko ļoti esam vēlējušies nerēķinoties ar citiem, ja par katru cenu esam centušies kļūt laimīgi šausmīgi sāpinot citus cilvēkus, tad šī šausmu psihiskā enerģija ļoti spēcīgā formā atgriezīsies pie mums kā ļoti slikti notikumi, kurus mums pašiem nāksies pārdzīvot. Mūsu psihe ir ļoti noturīgs informācijas nesējs, un tā šo informāciju saglabā 311. triljonus gadu! Ja psihē, kas ierakstīts, to no turienes grūti izdzēst. Piemēram, 311. triljonus gadus tur ierakstītas citu dzīvu būtņu bailes, šausmas, dusmas, skumjas, vainas sajūta. To dzīvo būtņu sliktās emocijas kuriem mēs paši esam sagādājuši ciešanas. Kāda tad ir samaksa par citiem sagādātajām ciešanām – mums jāpārdzīvo tās pašas emocijas ko esam nodarījuši citiem.To arī sauc par slikto karmu. Ko sēsi to pļausi. Šinī pasaulē viss ir apsolūti taisnīgs, 100% taisnīgs. Viss labais un sliktais ir mūsu pašu pelnīts. Vispirms sliktā karma cilvēkus noķer viņu psihē un pēc tam tas realizējas jau kā notikums, tādēļ,  ka mēs nonākam kontaktā ar tām dzīvajām radībām, kam esam likuši ciest. Kontaktējoties cilvēki apmainās ar likteņiem.
Negatīvās emocijas rodas tur, kur ir neharmoniskas vēlmes.Tas ir mūsu vēlmes, kas citiem traucē sasniegt viņu vēlmes būt laimīgiem. Tas izpaužas tā, ka kādam ir pilnīgi vienalga ko vēlas citi. Negatīvo emociju mērķis ir dot mums signālu, ka ejam citiem “ pār galvām”.Kādēļ esam dusmīgi, tādēļ, ka nerēķinamies ar citiem. Kādēļ esam skumji, tādēļ, ka nereiķinamies ar citiem. Tāpat, kādēļ esam bailīgi, jūtamies vainīgi, tādēļ, ka nerēķinamies ar citām dzīvām būtnēm. Un, kad mēs nerēķināmies ar citām dzīvām būtnēm, kā to sauc?  Vienkārši egoisms.
Atliek tikai cilvēkam atpazīt savas tā brīža emocijas, tā  viņš var saprast savas patiesās vēlmes. Tikai tad, kad cilvēks saprot savas emocijas, savas vēlmes, viņš ir spējīgs saprast citu cilvēku emocijas un vēlmes. Tā mēs sākam saprast kā mēs varam ar citiem sadarboties.
Kā mēs varam iegūt labu karmu - darot nesautīgi labus darbus, iepriecinot citus, palīdzot viņiem kļūt laimīgiem , atbrīvojot citus no ciešanām, vēlot visiem laimi. Dodot savu svētību citu laimei. Samazinot savu egoismu, mēs palielinam  telpu, kur citiem cilvēkiem ar mums pozitīvi  sadarboties.
Vēdu gudrības.

svētdiena, 2014. gada 16. februāris

Vecums sākas agri

Parasti vecumu saista ar sirmiem matiem, grumbām, kaulu sāpēm un bieži vien kašķīgu prātu, uzskatot, ka vecums sākas ap gadiem 45.
Izrādās, ka visas ar vecumu saistītās pārmaiņas organismā sākas ļoti pakāpeniski un ar gadiem lēni progresē. Zinātnieki uzskata, ka novecošanas process sākas ar brīdi, kad kļūstam pieauguši (pēc 18 gadu vecuma, bet pēc dažu zinātnieku domām tūlīt pēc dzimšanas), un turpinās nepārtraukti līdz cilvēka mūža beigām.
Katram tā notiek individuāli, lēnāk vai straujāk, vairāk vai mazāk ietekmējot vienu vai otru orgānu vai orgānu sistēmu
Izteiktas novecošanas pazīmes kļūst manāmas ap 35 gadu vecumu, un, lai gan tās katram cilvēkam ir atšķirīgas, dažas novecošanās pazīmes visiem cilvēkiem ir kopīgas. 
 • Pēc 40 gadu vecuma organisms vidēji dienā sadedzina par 120 kalorijām mazāk, tādēļ grūtāk ir saglabāt iepriekšējo ķermeņa masu.
 • Samazinās auguma garums, šis process turpinās visu mūžu.
 • Tikai 2% bērnu dzimst sievietēm pēc 40 gadu vecuma, un apaugļošanās iespēja strauji samazinās pēc 35 gadu vecuma (2001. gadā notikušas trīs dzemdības, kad sieviete bijusi vecāka par 60 gadiem — apaugļošanās gan veikta ārpus mātes organisma ar donora olšūnu).
 • Sākas pārmaiņas vidusausī, vājinās dzirde.
 • Rodas vecuma tuvredzība.
 • Pēc 50 gadu vecuma apmēram par 90% ir samazinājies tīmuss (aizkrūtes dziedzeris), svarīgs imūnsistēmas orgāns, tādēļ pastāv lielākas iespējas saslimt.
 • Pēc 60 gadu vecuma «nolietošanās» pazīmes sāk izrādīt aizkuņģa dziedzeris, tāpēc paaugstinās cukura līmenis asinīs. Tā var izskaidrot faktu, ka šajā vecumā pieaug cilvēku skaits, kam diagnosticē cukura diabētu.
 • Pēc 70 gadu vecuma asinsspiediens ir paaugstinājies vismaz par 25%, tādēļ pieaug slodze sirdij.
Pagaidām nav izgudrotas burvju zāles pret novecošanos, taču ir saprātīgi ieteikumi, kas ļauj saglabāt labu fizisko veselību arī sirmā vecumā:
 •       līdzsvarots uzturs;
 •       fiziskas aktivitātes;
 •       smēķēšanas pārtraukšana;
 •       mērena alkohola lietošana.
Ar gadiem cilvēka organisms pats cenšas pielāgoties pārmaiņām, ko izraisījusi novecošana. Piemēram, pieaug sirds slimību risks, taču organisms mēģina pielāgoties notikušajām pārmaiņām.  Sasniedzot 80 gadu vecumu, sirdsdarbības ritms kļūst par 25%  lēnāks, nekā tas bija 20 gadu vecumā. Kompensācija notikusi uz sirds izplešanās rēķina, un katrā saraušanās reizē tā izsviež vairāk asiņu.
Taču fiziskā novecošana ir tikai viena medaļas puse. Kādu iespaidu vecums atstāj uz cilvēka personību un kognitīvām (izziņas) spējām? Pēc 30 gadu vecuma indivīda personība saglabājas samērā nemainīga. Ja cilvēks ir gaudulīgs 80 gadu vecumā, šīs rakstura īpašības viņam droši vien piemitušas arī 30 gadu vecumā. 
Lai gan pētījumi liecina, ka, sasniedzot 70 gadu vecumu, mēs esam zaudējuši labu tiesu īslaicīgās atmiņas, pieņēmums, ka vecums pats par sevi izraisa Alcheimera slimību vai demenci, nav patiess. par mūsu mūža pulksteni


Mēs paši radām savu iekšējo pasauli un savas evolūcijas modeli. Cilvēks bez starpniekiem un palīgierīcēm spēj iegūt informāciju no jebkura dzīva vai nedzīva objekta, kā uz Zemes tā kosmosā.
1. Visumā radīta dualitāte, lai cilvēks gūtu pieredzi un viņam būtu brīvas izvēles iespēja. Dualitāte atspoguļo sevi viena otrā. Uz Zemes bez cilvēka mīt daudzas paralēlo pasauļu struktūras, lai palīdzētu cilvēkam gūt kā negatīvu, tā pozitīvu pieredzi.
2. Visas atslēgas ir mūsos pašos, visa informācija ir mūsos pašos. Tas, kā mēs jūtamies un kāda ir mūsu dzīve, ir atkarīga vienīgi no mums pašiem. Citi cilvēki tikai atspoguļo mūsu iekšējo pasauli. Visu problēmu saknes ir mūsos pašos. Citi cilvēki pret mums izturas atbilstoši tai vibrāciju kvalitātei, kādu izstaro mūsu būtība.
3. Cilvēkam pienācis laiks apzināties savu domu spēku un brīvās izvēles varenību. Zemei ir vairākas nākotnes versijas. Tā ir cilvēku izvēle, vest savu planētu uz gaismu vai iznīcību.
4. Visa informācija par pagātni un nākotni glabājas skeleta kaulu šūnās un akmeņos. Tāpēc katrs sev ir vislabākais skolotājs. Paaugstinot vibrācijas, atbrīvojas informācija. Iztēle ir šā laikmeta lielākais spēka avots!
5. Mums nav tiesību nosodīt tos, kas neattīstās tik ātri kā mēs. Mēs neesam atbildīgi par citu izvēli. Neviens nav jāpierunā, jāvelk līdz vai jāpārliecina.
6. Neviens nekad nav teicis, ka ceļš uz apgaismību ir viegls. Neviens nav teicis, ka nebūs jāpieliek pūliņi un jāpārvar grūtības. Gluži otrādi, būs pārbaudījumi un testi, lai varētu pārliecināties par sasniegto vibrāciju noturīgumu.
7. Mums jāveido kolektīvā apziņa un kopīgais lauks, jo drīz būs laiks, kad vairāki cilvēki un veselas sabiedrības grupas apvienosies vienā veselā. Norobežojoties, var palikt ārpus vilciena, kas civilizāciju aiznes citā apziņas līmenī. Zemei arī ir brīva izvēle, kādu vibrāciju cilvēkus ņemt līdz uz nākotni.
8. Debesu Mātes Iņ būtnes ir tās, kas māk radīt dzīvību. Mums jāiemācās pieņem citas dzīvības formas. Cilvēku miesu radīja dievi materializētāji. Cilvēki bija kā bioroboti, tos dievi izmantoja savām vajadzībām. Tagad dievi labo savas kļūdas un lūdz piedošanu Zemei un cilvēkiem.
9. Mūsu galvenais uzdevums šajā dzīvē ir sevis apzināšana un tālāk savu iespēju izmantošana, lai varētu dzīvot harmonijā ar zemi un debesīm. Mums nav jāpārveido citi cilvēki. Izmainot sevi, izmainām pasauli.
10. Lai paaugstinātu vibrācijas, jāuzlabo asiņu kvalitāte, tās jāatbrīvo no emocionālajiem sārņiem. Asiņu kvalitāti nosaka rīcības motīvi. Cēlsirdīga, nesavtīga cilvēka asinis ir svēts šķidrums ar dziedinošām īpašībām.
11. Zelta vibrācijas izmanto apziņas transformēšanai, ūdens vibrācijas, sārņu izvadīšanai un slāpju remdēšanai. Ūdens ir tā vide, kas uzlabo atmiņu. Kundalini ievibrē ūdeni un atbrīvo tajā esošo informāciju.
12. Fiziskais ķermenis ir pilnība. Nedrīkst ietekmēties no sabiedrībā pieņemtiem rāmīšiem. Endokrīnā sistēma rada jaunus savienojumus, kas paceļ jūs augstākos apziņas līmeņos. Kad sākas endokrīnās sistēmas pārkārtošanās, organismā izpaužas novirzes no normas, jo sākumā ir haoss.
13. Smiekli un humors ir atslēga uz brīvību. Par otra cilvēka attīstības līmeni var spriest pēc tā, cik brīvi un nesavtīgi viņš dalās ar sev zināmo informāciju. Tikai nesavtība atver vārtus uz citu civilizāciju pieredzi.
14. Gaismas ķermeņa veidošanās un zināšanu pieeja būs iespējama tikai tiem, kuri parādīs, nesavtību, mīlestību, nevarmācību, atklātību, kuri demonstrēs kosmosa un cilvēcisko vērtību kritērijus.
15. GAISMAS ĶERMEŅA VEIDOŠANA
16. Cilvēks domā, ka viņš sastāv no miesas un kauliem, bet patiesībā ķermeni veido dažādu elektromagnētisku signālu kopa,kas darbojas atbilstoši tajā esošajai informācijai. Fiziskais ķermenis ir pilnība. Nedrīkst ietekmēties no sabiedrībā pieņemtiem rāmīšiem. Katram ir tāds, kāds visvairāk der dotajā periodā. Izmainot apziņu, var izmainīt fizisko ķermeni. Īpaši intensīvi fiziskā ķermeņa reorganizācija notiek tad, kad dzer tīru avota ūdeni. Vēl līdzīgu efektu var sasniegt ar dziļo elpošanu, caur kuru apzināti pārveido asiņu sastāvu. Ar apziņu var ietekmēt sava ķermeņa endokrīno sistēmu.
17. Endokrīnā sistēma rada jaunus savienojumus, kas paceļ jūs augstākos apziņas līmeņos. Kad sākas endokrīnās sistēmas pārkārtošanās, sākumā organismā izpaužas tās novirzes no normas, jo ir haoss. Mūsu ķermenis uzbriest kā grauds pirms dīgšanas, jo nāve un dzīvība pastāv blakus.
18. Pilnīgi pārkārtojas hipofīzes, epifīzes, timusa, hipotalama darbība, organismā notiek ūdens aizture, tūskas, ir gremošanas sistēmas, aizkuņģa dziedzera, virsnieru dziedzera un dzimumdziedzeru darbības pārkārtošanās.
19. Varat pat saslimt, kad no ķermeņa sāks izdalīties indes un toksīni.
20. Bailes, stress un dusmas iznīcina dzīvības enerģiju, ved ķermeni uz nāvi.
21. Jūsu zemapziņā ir senatnes dievu drāmas un tās ietekmē jūsu emocionālos stāvokļus. Jūsu spējās ir to visu transformēt un pacelt harmonijas un mīlestības vibrācijās.
22. Jūsu emocijas ir tās, kas nosaka dzīves kvalitāti, piesaista struktūras, kas modelē notikumus jūsu dzīvē. Emocijas ir nākotnes aptieka, kas iedarbina endokrīno sistēmu. Tā ražo vielas, kas vai nu dziedina vai grauj fizisko ķermeni. Nav vērts tērēt savu dzīvības enerģiju greizsirdībai, naidam, aizvainojumam, atriebībai vai citām negatīvām emocijām. Tā tiek grauts fiziskais ķermenis, dvēselē sākas regresija.
23. Kad jūsu nodomi ir tīri, vibrācijas ir skaidras un augstas, tā ir vislabākā aizsardzība. Jums pat tuvumā nenāk melnas domformas vai slimības. Endokrīnā sistēma spēj radīt psihi ietekmējošas vielas, kas apziņu paceļ pilnīgi citā līmenī. Endokrīnajai sistēmai nāksies iziet pamatīgu haosu un pārkārtošanos. Tās darbību noteiks mūsu brīvā izvēle. Mēs dosim komandu, kā tai darboties.
24. Uz Zemes ir spēki, kas cenšas ierobežot cilvēka attīstību, tāpēc tā tiek popularizēta dažādu farmācijas līdzekļu lietošana, jo tādā veidā tiek kontrolēts ne vien fiziskais ķermenis, bet arī apziņa.
25. Pieņemot izvēli veidot gaismas ķermeni, mēs dodam signālu epifīzei. Tai seko timuss,( aizkrūtes dziedzers) nodod informāciju visam fiziskajam ķermenim. Timuss ir tas, kas stāv pie vārtiem, kādas vibrācijas laist uz augšu, kādas uz leju. Tīmusa izvēli nosaka DVĒSELES vibrācijas - mūsu sirds atvērtība, mīlestība, nevarmācība, nesavtība. Tas ir savstarpēji vienots process.
26. Kad timuss ir ievibrēts, iet impulss uz augšu, uz hipofīzi. No hipofīzes iet impulss uz DNS spirālēm katrā šūnā.. Atkarībā no vibrāciju kvalitātes, sāk nākt informācija no 2 līdz 12 DNS spirālēm. Katram pārim citas funkcijas. Pirmās divas ir saistītas ar fizisko ķermeni, nākošās iet ārpus ķermeņa, Zemes. Galaktikas, starpgalaktiku utt. telpā.
27. Dvēselē sākas pretrunas. Atkal jāizdara izvēle. Atkarībā no izvēles notiek atsevišķu dvēseles aspektu saplūšana vai iznīcināšana. Lai to varētu izdarīt, jāsadraudzējas ar NĀVI.
28. Pretrunas noris dvēselē un prātā. Atkal jāizdara izvēle. Kad tā izdarīta, no centrālās nervu sistēmas caur smadzeņu tiltu iet impulss uz muguras smadzenēm. Mainās čakru rotēšanas ātrums un vibrāciju kvalitāte. Tas izmaina ūdens struktūru visā ķermenī. Sākās ķīmisko saišu pārstrukturizēšanās starp skābekli un ūdeņradi. Abi sāk strādāt pilnīgi citā režīmā. Organismā novēro tūskas, nesaprotamas sajūtas, nelaba dūša, vemšana, jo sākas rotācijas procesi visās DNS spirālēs. Ir smagi. Mūsos reizē darbojas nāve un rodas jauna dzīvība, kvalitatīvi cita kā līdz šim. Tas pamodina šūnu atmiņu, ko mēs esam darījuši ar šo planētu, kas izskatījāmies savādāk.
29. Tieši smadzeņu tilts (atrodas pakausī, muguras smadzeņu turpinājums)ir tas sargs pie debesu valstības vārtiem vai mēs tur ieiesim vai nē, jau tagad, esot fiziskajā ķermenī. Kad atļauja saņemta, sākas gaismas ķermeņa veidošana un zināšanu saņemšana no kopīgā kosmiskās informācijas avota. Notiek apziņas paplašināšana, atveras paralēlās pasaules. Ķermenī notiks pilnīgi citas ķīmiskās reakcijas, atomu šķelšanās, atomu kodolu šķelšanās. Ķermenis pats sāks ražot gaismu, siltumu, enerģiju. Būtībā tā būs kodolreakcija. Kad noteikts daudzums cilvēku sasniegs šo apziņas līmeni, Zeme kopumā pāries jaunā kvalitātē. Ja cilvēks izdara izvēli veidot gaismas ķermeni un maina savu domāšanu, veselība ir kā bezmaksas piedeva, Ķermenis seko iztēlei.Veselības slepkava ir bailes! Naids ir tas, kas atdala cilvēku no enerģijas un dzīvības avota.
30. Izdzīvos tie, kas spēs apvienoties ar kolektīvo apziņu. Šo procesu atvieglo grupu meditācijas, savstarpēja līdzcietība, masāžas, glāsti.Smiekli un humors ir atslēga uz brīvību.
31. Katrs cilvēks ir nenovērtējama vērtība, jo katra izvēle var kardināli ietekmēt civilizāciju kopumā. Katra sirds vibrācijas veido kopīgo Zemes energo informatīvo lauku. Zeme ir izdarījusi izvēli pāriet augstākās vibrācijās un atbrīvosies no visa, kas to traucēs!
32. Bieži jaunās realitātes izpaužas kā zaudējumi materiālajā plānā. Tātad jāskatās dziļāk, kas caur to atveras. Gaismas ķermeņa dzīves ilgumu uz Zemes noteiks iekšējā motivācija. Tas nebūs tik blīvs kā pašreizējais. Tam būs pašatjaunošanās un pašreģenerācijas iespējas.Tam nebūs nekāda sakara ar autoritātēm, reliģijām, hierarhiju. Galvenais ir personīgā izvēle un drosme atkāpties no jebkādiem sabiedrības uzliktiem ierobežojumiem.
33. Kad jūsu ķermenis sāk izstarot gaismu, jūs pamana citas smalkās pasaules būtnes. Iekšējie motīvi ir tie, kas nosaka, kādu vibrāciju būtnes jūs apmeklē. Tur neko nevar notēlot, visu nosaka smalkā ķermeņa vibrācijas. Mīliet un cieniet sevi, jo tas nosaka jūsu smalkā ķermeņa enerģijas kvalitāti.
34. Darbs ar ēnu - tumsas aspekti.
35. Pirmsākuma enerģija pēc savas būtības ir sievišķa.
36. Katram cilvēkam jāmodina sevī sievišķais sākums – dvēsele. Bez tā nav iespējama laime. Tā ir nesavtīga mīlestība, kas plūst caur atvērtu sirdi. Ja sirdi nocietina, tas vairs nav iespējams.
37. Uz planētas Zeme vispirms dzīvoja tumsas - Iņ būtnes. (Dažādi reptiļi, čūskas) Tad valdīja gaismas būtnes – Jan būtnes. Katra pauž citus aspektus. Mēs dzīvojam laikā, kad iestāsies līdzsvars. Mēs esam enerģijas vadītāji.
38. Ja mēs mācēsim atstāt savu ego, atvērt dvēseli gaismai, pieņemt savu ēnu, mēs varam radīt jaunu, nemirstīgu gaismas ķermeni. Lai to izdarītu, jāizmaina ķermeņa vibrācijas, emociju un domu kvalitāte.
39. Tikai no brīža, kad cilvēks apzinās sevī sievišķo sākumu, viņš sāk novērtēt dzīvi un redz dzīves jēgu. Zeme kā māte uztur mūsu miesu.
40. „Es dodu jums savu miesu un asinis” tie ir Kristus vārdi. Vīrietim ir vajadzīgas sievietes asinis, lai sajustu sievišķo sākumu sevī - pats savu dvēseli. Asinis satur visas civilizācijas informāciju. Nemirstības dzēriens, kas tas ir? 
41. Garīgā izaugsme notiek ātrāk, ja ir partnerattiecības, jo tās attīsta saskarsmi un emocionālo saskaņu.
42. Lai veidotu gaismas ķermeni, jāizgaismo zemapziņa, jāpieņem sava ēna. Nedrīkst noliegt vai izvairīties no savām negatīvajām īpašībām. Virspusē paceļas informācija, kas glabājas atomārā un subatomārā līmeni, t.i. par pasaules radīšanu, visu civilizācijas vēsturi.
43. Cik cilvēki ir gatavi ielūkoties savas būtības ēnas pusēs? Cik ir tādu, kas tur tikai dzīvo?
44. Jūsu zemapziņā ir senatnes dievu drāmas un tās ietekmē jūsu emocionālos stāvokļus. Jūsu spējās ir to visu transformēt un pacelt harmonijas un mīlestības vibrācijās.
45. Jūsu emocijas ir tās, kas nosaka dzīves kvalitāti, piesaista struktūras, kas modelē notikumus jūsu dzīvē. Emocijas ir nākotnes aptieka, kas iedarbina endokrīno sistēmu. Tā ražo vielas, kas vai nu dziedina vai grauj fizisko ķermeni.
46. Planētas Zeme ekoloģija kā spogulis parāda cilvēka dvēseles stāvokli. Mīliet un cieniet sevi, jo tas nosaka jūsu smalkā ķermeņa enerģijas kvalitāti.
47. Planētas Zeme ekoloģija kā spogulis parāda cilvēka dvēseles stāvokli.

Par pamatu ņemta Barbaras Marsinjak grāmata “Zeme” krievu valodā
informācija no Līgas Kolnejas mājaslapas